Toegestane activiteiten en bestemmingsplan

Ondernemingen hebben diverse vergunningen nodig om activiteiten in de provincie Luik te mogen ontplooien.

Toegestane activiteiten op de bedrijventerreinen

Op de bedrijventerreinen zijn bepaalde activiteiten niet toegestaan. De kandidaat-koper wordt verzocht bij DGO4 van de Waalse Overheidsdienst (Service Public de Wallonie) na te vragen of zijn activiteiten aan het bestemmingsplan voldoen:

  • bij vestiging in een Franstalige gemeente: tel.  +32 4 2245411
  • bij vestiging in een Duitstalige gemeente: tel.  +32 87 598530

De SPI wijst iedere verantwoordelijkheid voor het weigeren van vergunningen door de bevoegde autoriteiten uitdrukkelijk van de hand.

Integratie van een gebouw in het bedrijvenpark en stedenbouwkundige voorschriften

Voor het plaatsen van een gebouw op een perceel dat via de SPI is gekocht, gelden diverse voorschriften met het oog op een goede integratie.

  • Afmetingen van de bouwvrije strook voor gebouwen: 10 meter vanaf de grens van het tegenover gelegen object (langs de openbare weg) en 6 meter vanaf de grens van de naastgelegen objecten, behoudens bijzondere stedenbouwkundige voorschriften.
  • Gebruik van bouwvrije stroken: Deze mogen worden gebruikt voor de aanleg van parkeerplaatsen of toegangswegen. Hierop kunnen ook erfdienstbaarheden rusten ten behoeve van bedrijven die openbare diensten verzorgen. Deze stroken mogen in geen geval worden gebruikt voor opslagdoeleinden.
  • Opslagruimten in de buitenlucht mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en aangrenzende percelen.
  • Om de esthetische kant van het project te bewaken of om overlast te voorkomen of te verminderen, kunnen er door de SPI speciale vestigingsvoorwaarden worden gesteld. Deze hebben voorrang op de algemene verkoopvoorwaarden en worden per geval vastgesteld op basis van een specifieke, in opdracht van de SPI uitgevoerde studie.

Voor bepaalde parken of bepaalde percelen gelden specifieke regels.

  • Voor bepaalde parken gelden specifieke stedenbouwkundige voorschriften, waaraan de koper zich strikt dient te houden. Een overzicht is te vinden op www.spi.be.
  • Voor bepaalde percelen, met name langs de rand van het bedrijvenpark, kunnen bijzondere afstandsregels gelden in verband met omwonenden.
Login

User name
Passwort